look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

O projekcie

O PROJEKCIE

Projekt „Aktywna młodzież!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU

Projekt jest realizowany od 01.11.2019 do 30.04.2021 roku na obszarze województwa mazowieckiego. 

 

CELE PROJEKTU

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 60 (36K/24M) pracujących osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat z woj. mazowieckiego w okresie od 01.11.2019 do 30.04.2021 r. oraz osiągnięcie wzrostu efektywności zawodowej przez min. 27% UP.

 

ADRESACI PROJEKTU

Grupę docelową projektu stanowi 60 (36K/24M) osób młodych, w tym os. z niepełnosprawnościami z woj. mazowieckiego, w wieku 15-29 lat, należących do grupy osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób z obszaru woj. mazowieckiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom Projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO, o ile spełniają przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczące grupy docelowej.

 

OFEROWANE FORMY WSPARCIA

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej i opiera się na co najmniej trzech elementach pomocy, w tym obligatoryjnie:

  • identyfikacji potrzeb i
  • pośrednictwie pracy

oraz zostało dostosowane do specyficznych potrzeb GD.

Trzecia i kolejne formy wsparcia:

  • szkolenie
  • staż

zostaną dostosowane do potrzeb UP, zgodnie z opracowanym dla niego IPD.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 093 618,80 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 921 701,92 PLN